unportal
  • Imprimeix

El Batxillerat del curs 2016-2017

Cultura científica i Història de la filosofia tornen al currículum obligatori

 


El Batxillerat del curs 2016-2017 recupera l'assignatura obligatòria de Ciències per al món contemporani (de 2 hores setmanals) a primer curs i la d'Història de la filosofia (3 hores setmanals) a segon, que havien desaparegut del currículum comú el curs 2015-2016.

Es mantenen les matèries de modalitat obligatòries segons l'opció escollida: Matemàtiques, al Batxillerat de Ciències i tecnologia; Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials, a l'itinerari de Ciències Socials; Llatí, a l'itinerari d'Humanitats, i una nova assignatura d'Història i fonaments de les arts al Batxillerat d'Arts, tant a primer com a segon curs.

Tipus de Batxillerat

S'ha de triar entre tres modalitats de Batxillerat, en funció dels interessos de cadascú.Tots els centres n'han d'oferir dues com a mínim.

  • Ciències i Tecnologia

  • Humanitats i Ciències Socials

  • Arts


Hi ha quatre tipus de matèries: matèries comunes, que ha de cursar tot l'alumnat, amb independència de la modalitat de Batxillerat escollida; matèries comunes d'opció, que s'han de cursar obligatòriament en funció de la modalitat triada; matèries de modalitat, i matèries específiques.

Al final del Batxillerat, a banda de les assignatures comunes, l'alumne ha d'haver cursat almenys 6 matèries d'una mateixa modalitat: l'obligatòria corresponent a la modalitat triada, i, com a mínim, dues matèries més d'aquesta modalitat en cadascun dels cursos.

La franja de 4 hores restants es pot completar amb una altra matèria de modalitat (de la pròpia o bé d'una altra) o amb dues matèries específiques.

Canvis a primer curs


El nou batxillerat recupera la matèria de Ciències per al món contemporani (cultura científica) de la relació de matèries específiques i la instaura de nou dins del currículum obligatori de primer curs amb una càrrega de 2 hores setmanals.

Amb la recuperació d'aquesta assignatura, Filosofia passa a tenir 2 hores setmanals en lloc de 3, i Llengua catalana i literatura i Llengua castellana i literatura també tornen a les antigues 2 hores setmanals.

Dins del ventall de matèries comunes, es manté l'obligatorietat de cursar una assignatura de modalitat en cadascuna de les quatre vies: Matemàtiques, si s'opta per l'opció de Ciències i Tecnologia; Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials si s'escull l'itinerari de Ciències Socials; Llatí si es tria l'itinerari d'Humanitats, i, en la modalitat d'Arts, l'assignatura d'Història i fonaments de les arts, que unifica les actuals Història de l'art i Fonaments de l'art.

Canvis a segon curs


A segon es reinstaura l'assignatura d'Història de la Filosofia com a matèria comuna, amb una càrrega de 3 hores setmanals. El 2015-2016, figurava com a matèria de modalitat del Batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials.

Amb aquest canvi, Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura i Història d'Espanya perden una hora setmanal respecte al curs 2015-2016. És a dir, les llengües passen a tenir 2 hores setmanals cadascuna, i Història, 3 hores.

En la modalitat de Ciències i Tecnologia, es rebateja l'assignatura de modalitat de Ciències de la terra amb el nom de Ciències de la terra (geologia), que té continuïtat a segon amb el mateix nom.

I també en aquesta modalitat es recupera la matèria d'Electrotècnia com a assignatura de modalitat i es duplica la seva càrrega horària, de 2 a 4 hores setmanals.

Igual que a primer de Batxillerat, es mantenen les tres matèries de modalitat obligatòries dins del currículum comú en funció de l'itinerari triat.

En la modalitat d'Arts, Anàlisi musical i Dibuix artístic augmenten el seu pes com a matèries de modalitat en tenir continuïtat a segon curs, mentre que Cultura audivisual perd hores a segon.

D'altra banda, Història del món contemporani, fins ara una matèria de modalitat exclusiva del Batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials, s'incorpora també com a matèria de modalitat dins de la relació del Batxillerat d'Arts.

 

Matèries comunes a 1r i a 2n curs ( més una matèria de modalitat obligatòria)


Matèries comunes a primer en les tres modalitats:

Llengua catalana i literatura  (2h)

Llengua castellana i literatura (2h)

Llengua estrangera (3h)

Filosofia (2h)

Educació física (2h)

Ciències per al món contemporani (cultura científica) (2h)

Tutoria (1h)


Matèries comunes a segon en les tres modalitats:

Llengua catalana i literatura (2h)

Llengua castellana i literatura (2h)

Llengua estrangera (3h)

Història de la filosofia (3h)

Història (3h)

Tutoria (1h)

Treball de recerca (sense assignació horària)


Matèries de modalitat obligatòries en funció de la modalitat triada:


Matemàtiques I i II (modalitat de Ciències i Tecnologia) (4 + 4h)

Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials I i II (modalitat d'Humanitats i Ciències Socials, itinerari de Ciències Socials)
(4 + 4h)

Llatí I i II (modalitat d'Humanitats i Ciències Socials, itinerari d'Humanitats)
(4 + 4h)

Història i fonaments de les arts I i II (4 + 4h)

Altres matèries de modalitat


Modalitat de Ciències i Tecnologia:

Biologia I i II
(4 + 4h)

Ciències de la terra (geologia) (4 + 4h)

Dibuix tècnic I i II (4 + 4h)

Electrotècnia (4h 2n curs)

Física I i II (4 + 4h)

Química I i II (4 + 4h)

Tecnologia industrial I i II (4 + 4h)


Modalitat d'Humanitats i Ciències Socials

Economia (4h a 1r curs)

Economia de l'empresa I i II (4 + 4h)

Geografia (4h a 2n curs)

Grec I i II
(4 + 4h)

 Història de l'Art (4h a 2n curs)

Història del món contemporani
(4h a 1r curs)

Literatura catalana (4h entre 1r i 2n curs)

Literatura castellana
(4h entre 1r i 2n curs)

Literatura universal (4h a 1r curs)

Llatí I i II (si no s'ha cursat com a matèria comuna d'opció) (4 + 4h)

Matemàtiques aplicades a les C.Socials I i II (si no s'ha cursat com a matèria comuna d'opció)
(4 + 4h)


Modalitat d'Arts


Anàlisi musical I i II (4 + 4h)

 Anatomia aplicada (4h a 1r curs)

 Arts escèniques (4h a 2n curs)

Cultura audiovisual I i II
(4h a 1r i 2h a 2n curs)

Dibuix artístic I i II (4 + 4h)

Dibuix tècnic I i II
(4 + 4h)

Disseny (4h a 2n curs)

Història del món contemporani (4h a 1r curs)

Literatura castellana (4h entre 1r i 2 n curs)

Literatura catalana
(4h entre 1r i 2 n curs)

 Literatura universal (4h a 1r curs)

Llenguatge i prà
ctica musical (4h a 1r curs)

Volum (4h a 1r curs)

* En negreta, els canvis del curs 2016-2017

 

Matèries específiques


Una altra matèria de modalitat (4 + 4h)


Llengua i literatura occitanes (2h entre 1r i 2n curs)

Història de la música i de la dansa
(2h entre 1r i 2n curs)

Psicologia (2h entre 1r i 2n curs)

Segona llengua estrangera I i II (4h entre 1r i 2n curs)

Sociologia
(2h entre 1r i 2n curs)

Tècniques d'expressió graficoplàstica
(2h entre 1r i 2n curs)

Religió
(2h entre 1r i 2n curs)

Estada a l'empresa (2h entre 1r i 2n curs)

Matèria específica de centre (2+ 2h) (aquesta matèria es pot utilitzar per ampliar alguna matèria amb una assignació horària de 2 hores)

Quan es promociona o s'ha de repetir curs


Es pot accedir a segon curs amb dues matèries pendents d'aprovar com a màxim.

Amb tres o quatre matèries de primer suspeses no és obligatori repetir curs. Es possible matricular-se de les assignatures pendents.

Amb més de quatre assignatures suspeses, s'ha de tornar a cursar primer un altre cop.

A segon, si ens queden matèries penjades, no cal tornar a cursar les aprovades.

Nocturn i a distància


Quan es compatibilitzen els estudis amb una feina, es pot cursar el Batxillerat en règim nocturn, on les classes s'inicien a partir de les sis de la tarda. En aquest cas, l'etapa té una durada de tres cursos.

El Batxillerat també es pot cursar a distància, a través de l'Institut Obert de Catalunya (IOC).

Batxillerat en francès: Batxibac


Prop d'una trentena de centres ofereixen el Batxibac, un programa que permet cursar un currículum mixt en llengua francesa. Els alumnes, a més d’obtenir el títol de batxillerat, obtindran també la titulació de baccalauréat (batxillerat francès) si superen una prova externa que es desenvolupa íntegrament en francès.

Per accedir al batxibac cal acreditar el nivell bàsic B1 de francès del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

I després del Batxillerat què?


Un cop s'hagi superat el Batxillerat, es pot accedir a un estudi universitari o bé a un cicle formatiu de grau superior (on no es necessita la selectivitat) o als ensenyaments superiors de disseny, arts plàstiques, música, dansa, art dramàtic i conservació i restauració de bens culturals. En aquests últims casos, no és necessari realitzar la prova de selectivitat, a menys que es vulgui apujar la nota mitjana de l'expedient per optar a un estudi on hi ha competència per entrar. Llavors convé presentar-se a la fase específica de la selectivitat.