unportal
  • Imprimeix

Curs d'Accés a Cicles de Grau Superior

El CAS es pot cursar simultàniament amb l'últim curs d'un cicle mitjà

 


A partir d'aquest curs és possible matricular-se al Curs d'accés a cicles formatius de grau superior, conegut popularment com a CAS, mentre s'estigui realitzant l'últim curs d'un cicle formatiu de grau mitjà.

Fins ara, era necessari tenir el títol de tècnic de grau mitjà per poder inscriure's en aquest curs, que, d'acord amb la resolució aprovada pel Departament d'Ensenyament a principis de juliol per adaptar la seva organització a la LOMCE, s'ha rebatejat amb el nom de Curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior.

No obstant, en cas que existeixin més sol·licituds que places, tindran prioritat d'accedir al CAS els alumnes que tinguin el títol de tècnic mitjà.

Aquesta resolució complementa la publicada per Ensenyament al mes d'abril (també en adaptació a la llei estatal), que estableix una possibilitat d'accés directe a un cicle formatiu de grau superior amb el títol de tècnic de grau mitjà, però amb condicions: ha de ser d'una família professional afí, i sempre i quan quedin places vacants un cop matriculats al curs tots els estudiants procedents de les altres vies (Batxillerat, CAS i Prova d'Accés).

El curs 2017-18 hi ha 160 centres que imparteixen el CAS. Al mapa pots cercar on són.En què consisteix el Curs per a la incorporació als Cicles de Grau Superior (CAS)

El Curs d'accés té una durada d'un curs escolar (700 hores, a raó de 20 hores setmanals de classe) i un cost de 240 euros en els centres públics. En el cas dels privats, cada centre fixa el preu, de la mateixa manera que ho fa amb els cicltes que ofereix.

El CAS s’estructura en dues parts: una part comuna, que consta de les matèries de Llengua catalana, Llengua castellana i Llengua anglesa i una part específica que té quatre opcions: Cientificotecnològica, Humanística i social, Artística i Esportiva.

En l'accés a un cicle superior a través d'aquesta via, tindran preferència d'accés els alumnes de CFGM que hagin triat determinades opcions del curs d'accés relacionades amb el cicle de grau mitjà que hagin cursat i amb el grau superior que vulguin realitzar. 

Sigui quina sigui la modalitat escollida, l’alumne ha de cursar en total cinc matèries: les tres llengües de la part comuna i dues matèries de la part específica, una de les quals ha de ser Matemàtiques (present a les quatre opcions). La Tutoria també és obligatòria en totes les opcions, tot i que no s’avalua.

Els centres han d’oferir com a mínim una opció: és a dir, totes les matèries de la part comuna i, almenys, dues matèries de la part específica, una de les quals és Matemàtiques.
 

L'Opció Cientificotecnològica


L’opció Cientificotecnològica és la via prioritària per als alumnes que vulguin accedir a un cicle de les famílies professionals d'Agrària, Edificació i obra civil, Electricitat i electrònica, Energia i aigua, Fabricació mecànica, Indústries extractives, Informàtica i comunicacions, Instal·lació i manteniment, Marítimopesquera, Química, Sanitat, Tèxtil, Confecció i pell, Transport i manteniment de vehicles i Vidre i ceràmica.
Les matèries de la part específica associades a aquesta opció són, a banda de les Matemàtiques obligatòries, Física-Tecnologia i Química-Biologia.

L'opció Humanística i social

Aquesta opció és la via preferent per als interessants a accedir a un cicle de les famílies d’Administració i gestió, Comerç i màrqueting i Serveis socioculturals i a la comunitat.
Les matèries associades a aquesta opció són, a banda de Matemàtiques, que s’ha de cursar obligatòriament, Economia d’empresa i Psicologia i sociologia.
Tant l’opció Cientificotecnològica com la Humanística i social són vàlides per accedir a cicles de les famílies d’Hoteleria i turisme, Imatge i so, Imatge personal i Seguretat i Medi Ambient.
Si es vol cursar algun cicle de la família d’Arts gràfiques o de la de Fusta, moble i suro s’hi pot accedir des de l’opció Humanística i social o bé des de l’Artística.

L'opció Artística

Les matèries de modalitat associades a l’opció Artística són Física-Tecnologia i Expressió gràfica i plàstica. També si es tria aquesta opció s’han de cursar obligatòriament les Matemàtiques.
Per accedir a un cicle d’Arts plàstiques i disseny es pot cursar tant l’opció Cientificotecnològica com l’Artística.
Finalment, l’accés a un cicle formatiu de la família d’Arts i artesanies obliga a cursar únicament l’opció Artística.

L'opció Esportiva

Per a aquells que vulguin accedir al cicle superior d’Animació d’activitats físiques i esportives (l’únic cicle de la família d’Activitats Físiques i Esportives) o bé a qualsevol cicle formatiu de l’àmbit dels esports les opcions prioritàries del curs d'accés són l'Esportiva, la Cientificotecnològica i la Humanística i social.
Les matèries de modalitat associades a l’opció Esportiva són Química-Biologia i Ciències de l’Esport, a banda de les Matemàtiques obligatòries.
 

Com s'obté la nota final

La nota final del curs s’obté de la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries expressades amb dos decimals. Per superar-lo, cal tenir com a mínim un 5.

La qualificació de cada matèria és numérica entre 1 i 10.

Cal obtenir un mínim de 4 punts en cadascun dels àmbits per poder fer la mitjana.

L'alternativa: Prova d'accés o accés directe des d'un cicle mitjà

L’alternativa al CAS per als que disposen d’ún títol de tècnic de grau mitjà i volen accedir directament a la FP superior continua sent la realització de la Prova d’accés a la formació professional superior, que cal aprovar amb una nota mínima de 4 i que s’acompanya de manera optativa d’un curs de preparació de la prova, la superació del qual permet obtenir una puntuació complementària.

A partir del curs 2016-17, també serà possible accedir directament a un cicle de grau superior només amb el títol de tècnic de grau mitjà d'una família professional afí, sempre i quan hi hagi places vacants un cop matriculats els alumnes procedents del Batxillerat, del CAS i de la Prova d'Accés.