unportal
 • Imprimeix

Accés a cicles superiors d'FP

Reserva de places i criteris de prioritat

 


L'accés a Cicles Formatius de Grau Superior de Formació Professional (CFGS) es pot fer amb el títol de Batxillerat, amb el de Tècnic de grau mitjà o bé realitzant la Prova d'accés a CFGS. El percentatge més important de places es reserva per als alumnes procedents del Batxillerat.

Pel que fa a l'accés des de CFGM, el curs 2020-21 serà l'últim en què tindran prioritat els alumnes que hagin superat el Curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior (Curs d'accés).

L'accés a cicles superiors artístics o esportius es regeix per uns altres criteris.Estudiants del cicle de Laboratori d'anàlisi i control de qualitat de l'escola Joan Pelegrí de Barcelona

Reserva de places per via d'accés


Segons les vies d'accés, es fixen les reserves de places següents:

 • BATXILLERAT (60% de les places)

 • TÍTOL DE TÈCNIC DE FORMACIÓ PROFESSIONAL (20% de les places)

 • PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR (20% de les places)

  Per poder-se incriure a la Prova d'accés, cal tenir almenys 19 anys, o fer-los el 2020, i no tenir ni el títol de Batxillerat ni el de Tècnic de formació professional.

Si per alguna de les vies d'accés no s'ocupen totes les places reservades corresponents, les vacants es reparteixen entre les altres vies de forma proporcional.

Criteris de prioritat


S'estableixen els següents criteris de prioritat per ordenar les sol·licituds:

 • ACCÉS DES DEL BATXILLERAT

  Tenen prioritat els alumnes que hagin cursat les modalitats prioritàries per accedir al cicle corresponent.

  Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació mitjana dels estudis.

 • ACCÉS AMB EL TÍTOL DE TÈCNIC DE GRAU MITJÀ (CFGM)

  Curs 2020-2021:

  En primer lloc, accedeixen els estudiants que hagin superat el Curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior (Curs d'accés), per aquest ordre:

                  - Primer: els procedents de la mateixa família professional que hagin cursat l’opció prioritària en el Curs d’accés per accedir al cicle corresponent

                  - Segon: els que vinguin d’una altra família professional que hagin cursat l’opció prioritària en el Curs d’accés

                  - Tercer: els que procedeixin de la mateixa família professional que NO hagin cursat l’opció prioritària en el Curs d’accés

                  - Quart: : els procedents d’una altra família professional que NO hagin cursat l’opció prioritària en el Curs d’accés

  En segon lloc, accedeixen els alumnes que hagin superat la formació per a les proves d'accés o el curs de preparació per a les proves d'accés

  En tercer lloc, els que tingui el títol de tècnic de grau mitjà de formació professional que procedeixen d'una família professional afí al grau superior al qual volen accedir, segons les afinitats entre famílies professionals

  En quart lloc, els alumnes que tingui el títol de tècnic de grau mitjà que procedeixen d'una família professional NO afí

  Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació final mitjana del títol de tècnic de grau mitjà


  Curs 2021-2022 i posteriors

  El Curs d'accés deixa de tenir prioritat en l’admissió a cicles formatius de grau superior (CFGS) de Formació Professional

  Les sol·licituds per accedir a Cicles Formatius de Grau Superior s’ordenaran segons el criteri d’afinitat entre la família del cicle formatiu de grau mitjà cursat i la del cicle de grau superior al qual es vol accedir

  Un cop aplicada la prioritat, l'ordre s'establirà a partir de la qualificació final mitjana del títol de tècnic de grau mitjà


 • ACCÉS A TRAVÉS DE LA PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

  Les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació de la prova (o la qualificació mitjana dels estudis cursats en els casos d'exempció total de la prova).

  Per establir la nota final, es calcula per separat la part comuna i la part específica; la qualificació de cada part s'obté calculant la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries que en formen part.

  La puntuació global s’obté de la mitjana aritmètica entre la qualificació de la part comuna i la qualificació de la part específica.

La selectivitat

FP dual

Top 10