Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar la teva navegació amb fins estadístics. Per consultar més informació visita la nostra pàgina de Política de cookies o canvia la configuració de cookies
Acceptar i seguir navegant
 
unportal
 • Imprimeix

Accés a cicles superiors artístics

La preinscripció de CFGS artístics serà del 26 de maig a l'1 de juny

 


El període de preinscripció de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) d'Arts Plàstiques i Disseny per al curs 2023-2024 s'iniciarà el 26 de maig i finalitzarà l'1 de juny del 2023.

La matrícula s'haurà de fer del 19 al 24 de juliol.

Els titulats en un CFGM d'Arts Plastiques i Disseny i els del Batxillerat d'arts poden accedir a aquests estudis de manera directa.


Treballs del cicle d'Animació, perfil professional de videojocs i entorns virtuals de l'escola d'art Deià

Requisits d'accés


Hi ha titulacions que donen accés directe, d'altres que requereixen la realització de la part específica de la prova d'accés i d'altres en què cal fer la part comuna i la part específica de la prova:

 • TITULACIONS QUE PERMETEN L'ACCÉS DIRECTE

  - Batxillerat d’arts o batxillerat artístic experimental
  - Batxillerat d’altres modalitats si s’han cursat tres màteries de la via d’arts plàstiques de la modalitat d’arts
  - Tècnic de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny
  - Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny (cicle formatiu superior)
  - Batxillerat + títol de tècnic de formació professional d’una família equivalent a una d’arts plàstiques i disseny
  - Graduat en arts plàstiques o de disseny (ensenyaments artístics superiors)
  - Graduat en conservació i restauració de béns culturals (ensenyaments artístics superiors)
  - Llicenciatura en Belles Arts o superació de la prova específica d’accés a aquests estudis
  - Llicenciatura en Arquitectura, Enginyeria Tècnica o Enginyeria Industrial

 • TITULATS QUE HAN DE SUPERAR LA PART ESPECÍFICA DE LA PROVA D'ACCÉS

  - Batxillerat o títol equivalent (excepte els provinents del batxillerat d’arts o els d’altres modalitats que hagin cursat tres matèries de la modalitat d’arts). Els que es troben a l'últim curs de Batxillerat també poden fer la prova i acreditar que tenen la titulació en el procés de matrícula.
  - Tècnics de Formació Professional
  - Estudiants que hagin superat el Curs específic d’accés als cicles superiors

 • TITULATS QUE HAN DE SUPERAR LA PART COMUNA I LA PART ESPECÍFICA DE LA PROVA D'ACCÉS

  - Alumnes sense el títol de Batxillerat ni el de tècnic de grau mitjà. Per presentar-se a la prova cal tenir com a mínim 19 anys o complir-los l’any de realització de la prova

Criteris de prioritat


Les sol·licituds s’ordenen en funció de la qualificació mitjana dels estudis de procedència que donen dret a l'accés directe o bé de la qualificació de la prova d'accés (part comuna + part específica), o bé només de la part específica, segons sigui el cas.

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d'empat, a partir del resultat del sorteig públic del número de desempat.

En què consisteix i com s'avalua la prova d'accés


CONTINGUT DE LA PROVA

Part comuna:
Comprèn les matèries de llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i una quarta a triar entre història i matemàtiques

Part específica:
Consta d'un exercici a escollir entre tres opcions: Comunicació i disseny, Expressió artísica o Art i tecnologia


QUALIFICACIONS

Part comuna:

Es calcula aplicant la mitjana aritmètica de les matèries. Per aprovar-la cal una nota mínima de 4

Part específica:
Es calcula aplicant la mitjana aritmètica de les matèries. Per aprovar-la cal una nota mínima de 4

Qualificació de la prova:
És la mitjana aritmètica de les dues parts. Si només s’ha realitzat la part específica, la nota d’aquesta part és la qualificació de la prova

Qualificació total:
Es consideren aptes les persones que tinguin una qualificació mínima de 5

Si la qualificació de la prova és com a mínim d’un 4, se li pot sumar un 20% de la nota del Curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior (sempre que la nota sigui almenys d’un 5) o de l’obtinguda en la formació per a les proves d’accés

Accés a CFGS

Accés a esportius

La selectivitat

FP dual

Top 10