Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar la teva navegació amb fins estadístics. Per consultar més informació visita la nostra pàgina de Política de cookies o canvia la configuració de cookies
Acceptar i seguir navegant
 
unportal
 • Imprimeix

Accés a cicles superiors esportius

Requisits, criteris de prioritat i qualificacions

 


El primer període de preinscripció per accedir a Ensenyaments esportius del curs 2021-2022 va ser del 3 de maig al 4 de juny del 2021.

Per cursar un Cicle Formatiu de Grau Superior d'Ensenyaments Esportius, cal tenir el títol de tècnic de grau mitjà de la modalitat corresponent i el Batxillerat o, en cas de no tenir el títol de batxiller, realitzar una prova general d'accés.

Per accedir a algunes disciplines, cal realitzar també una prova específica o acreditar determinats mèrits esportius.


Estudiants del cicle formatiu de grau superior de Futbol de la Institució Cultural del CIC

Requistis d'accés


No hi ha cap titulació que, en exclusiva, permeti l'accés directe als cicles de grau superior d'ensenyaments esportius. Existeixen les següents vies d'accés:

 • TITULACIONS QUE PERMETEN L'ACCÉS DIRECTE

  - Títol de tècnic de la modalitat o disciplina esportiva corresponent +  Batxillerat o estudis equivalents
  - En alguns casos, cal fer també una prova específica d’accés o acreditar els mèrits esportius corresponents de la modalitat o disciplina

 • TITULATS QUE HAN DE SUPERAR LA PROVA GENERAL D'ACCÉS

  - Alumnes sense el títol de Batxillerat i que tinguin el títol de tècnic de grau mitjà de la modalitat. Per presentar-se a la prova cal tenir com a mínim 19 anys o complir-los l’any de realització de la prova

  - En alguns casos, cal fer també una prova específica d’accés o acreditar els mèrits esportius corresponents de la modalitat o disciplina

Criteris de prioritat


Quan el nombre de sol·licituds supera l'oferta de places, s'apliquen els següents criteris de prioritat:

 • QUALIFICACIÓ MITJANA DELS ESTUDIS DE PROCEDÈNCIA

  - S'obté de la mitjana entre la nota del títol de tècnic esportiu i la del Batxillerat o de la prova general d’accés.

 • PROXIMITAT DEL DOMICILI HABITUAL

  - Si el domicili de la persona sol·licitant es troba a Catalunya, s’afegeixen 2 punts

 • PROVA ESPECÍFICA D'ACCÉS A L'ESPECIALITAT ESPORTIVA

  -Si s'ha fet la prova específica d'accés o s'ha obtingut l'acreditació dels requisits esportius del Departament d'Educació, s’afegeix 1 punt

En cas d'empat un cop aplicats aquests criteris, l'ordenació de les sol·licituds es fa per sorteig públic

En què consisteix i com s'avalua la prova general d'accés


CONTINGUT DE LA PROVA

La prova comprèn les matèries de llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i s'ha de triar entre matemàtiques i història


QUALIFICACIONS


Qualificació de la prova:
S'obté de la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries. Per aprovar-la cal una nota mínima de 4

Qualificació total:
S'obté de la mitjana aritmètica de la nota de la prova i la nota dels ensenyaments de tècnic esportiu, sempre que en tots dos casos s'hagin aprovat amb una qualificació mínima de 4

Si la qualificació de la prova és com a mínim d’un 4, se li pot sumar un 20% de la nota del Curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior (sempre que la nota sigui almenys d’un 5) o de l’obtinguda en la formació per a les proves d’accés

La selectivitat

FP dual

Top 10