unportal
  • Imprimeix

El Batxillerat

El currículum per modalitats i tipus de matèries

 


El batxillerat és una etapa de l'educació postobligatòria, de 2 anys de durada, a la qual es pot optar després de l'Educació Secundària Obligatòria (tot i que està oberta a persones de qualsevol edat). Majoritàriament, prepara els alumnes per a la seva incorporació a estudis posteriors, ja siguin universitaris o professionals.

Té una part del currículum que és comú a tots els batxillerats i una part que està vinculada a una de les tres modalitats: Ciències i Tecnologia; Humanitats i Ciències Socials, i Arts.

Modalitats de Batxillerat

S'ha de triar entre tres modalitats de Batxillerat. Tots els centres n'han d'oferir dues com a mínim.

  • CIÈNCIES I TECNOLOGIA

  • HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS (dividida en Ciències Socials i Humanitats)

  • ARTS


El Batxillerat consta de quatre tipus de matèries: matèries comunes, que ha de cursar tot l'alumnat, amb independència de la modalitat escollida; matèries comunes d'opció, que formen part del currículum obligatori de cada modalitat; matèries de modalitat, i matèries específiques.

En cadascun dels cursos, l'alumne ha de cursar almenys 3 matèries d'una mateixa modalitat: l'obligatòria de la modalitat triada, i, com a mínim, dues més.

Formalment, per completar el currículum es pot triar una matèria d'una altra modalitat o bé assignatures específiques, però en la pràctica la majoria d'opcions que ofereixen els centres preveuen que totes les matèries siguin de la mateixa modalitat.
 

Matèries comunesDistribució horària:

Llengua Estrangera és la matèria amb un nombre més gran d'hores setmanals (3h a 1r i 3h a 2n), seguida de Llengua Catalana i Literatura i Llengua Castellana i Literatura (2 hores a 1r i 2h a 2n cadascuna).

Filosofia, Ciències per al Món Contemporani i Educació Física són matèries de 1r, de 2 hores setmanals.

I Història de la Filosofia i Història són matèries de 3 hores setmanals que es cursen a 2n.

A Batxillerat també cal fer obligatòriament un treball de recerca (sense assignació horària) que s'acostuma a començar a 1r i finalitza, amb una presentació escrita i oral, a 2n curs. Compta un 10% de la nota final de l'etapa.

Tant a 1r com a 2n hi ha una hora setmanal de Tutoria.
 

Matèries de modalitatDistribució horària:

La matèria comuna d'opció d'aquesta modalitat, és a dir, la que han de cursar obligatòriament tots els estudiants que optin pel Batxillerat científic, és Matemàtiques: 4 hores setmanals a 1r, i 4 a 2n.

Del ventall de matèries optatives que cal triar per completar el currículum, totes tenen 4 hores setmanals per curs, excepte Electrotècnia que és només de 2n (4 hores setmanals).

 


Distribució horària:

Aquesta modalitat es subdivideix en dos itineraris, cadascun dels quals té la seva matèria comuna d’opció. A la modalitat Social, la matèria obligatòria és Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials, i a la Humanística és el Llatí. En tots dos casos, es tracta de matèries de 1r i 2n curs de 4 hores setmanals cadascuna.Entre les matèries que es poden triar per completar el currículum, Economía de l’Empresa, Geografía i Grec tenen 4 hores setmanals tant a 1r com a 2n, a més de Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials i Llatí, que l’estudiant també pot triar sempre que aquesta no sigui ja la matèria comuna d’opció.Economia, Història del Món Contemporani i Literatura Universal són només de 1r curs i Història de l’Art és de 2n. Totes tenen 4 hores setmanals. Literatura Catalana i Literatura Castellana també són de 4 hores a la setmana, a cursar entre 1r i 2n.

 


Distribució horària:

La matèria comuna d'opció del Batxillerat artístic és Fonaments de les arts, de 4 hores setmanals a 1r i a 2n.Per completar el currículum, les matèries que tenen continuïtat a 1r i 2n i una major càrrega horària (4 hores setmanals) són Dibuix Artístic, Dibuix Tècnic i Anàlisi Musical. A continuació, hi ha Cultura Audiovisual, que té 4 hores a 1r i 2 a 2n.Llenguatge i Pràctica Musical, Volum, Anatomia Aplicada, Història del Contemporani i Literatura Universal són només matèries de 1r, de 4h a la setmana.

I Disseny i Arts Escèniques són assignatures de 2n, també de 4 hores cadascuna.

Literatura Catalana i Literatura Castellana tenen també 4 hores que es poden cursar entre 1r i 2n.
 

Matèries específiques


En el bloc de matèries específiques, l’única que té una assignació de 4 hores (que es poden cursar entre 1r i 2n curs) és la Segona Llengua Estrangera.

La resta de matèries són totes de 2 hores, a cursar també entre 1r i 2n: Psicologia, Sociologia, Estada a l’Empresa, Llengua i Literatura Occitanes, Història de la Música i la Dansa, Tècniques d’Expressió Graficoplàstica i Religió.

Els centres també poden impartir una matèria específica pròpia de 4 hores, que es pot utilitzar per ampliar alguna matèria amb una assignació horària de 2 hores.

Quan es promociona o s'ha de repetir curs


Es pot accedir a segon curs amb dues matèries pendents d'aprovar com a màxim.

Amb tres o quatre matèries de primer suspeses no és obligatori repetir curs. Es possible matricular-se de les assignatures pendents.

Amb més de quatre assignatures suspeses, s'ha de tornar a cursar primer un altre cop.

A segon, si ens queden matèries penjades, no cal tornar a cursar les aprovades.

Nocturn i a distància


Quan es compatibilitzen els estudis amb una feina, es pot cursar el Batxillerat en règim nocturn, on les classes s'inicien a partir de les sis de la tarda. En aquest cas, l'etapa té una durada de tres cursos.

El Batxillerat també es pot cursar a distància, a través de l'Institut Obert de Catalunya (IOC).

Batxillerat en francès: Batxibac


Un total de 75 centres han impartit el curs 2019-2020 el Batxibac, un programa que permet cursar un currículum mixt en llengua francesa. Els alumnes, a més del títol de batxillerat, obtenen la titulació de baccalauréat (batxillerat francès) si superen una prova externa que es desenvolupa íntegrament en francès.

Per accedir al batxibac cal acreditar el nivell bàsic B1 de francès del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Batxillerat internacional


Sis instituts oferten el batxillerat internacional, dels quals dos s'estrenen el curs 2020-2021: l'Institut Forat del Vent de Cerdanyola del Vallès i l'Institut Dertosa de Tortosa.

Els altres quatre centres públics que ofereixen aquesta possibilitat, a més a més de diversos centres privats, són l'Institut Moisès Broggi, de Barcelona; el Jaume Vicens Vives, de Girona; el Gabriel Ferrater i Soler, de Reus; i el Josep Lladonosa, de Lleida.

Els estudiants que superen el batxillerat internacional obtenen la doble titulació de batxillerat i batxillerat internacional.

I després del Batxillerat què?


Un cop s'hagi superat el Batxillerat, es pot accedir a un estudi universitari o bé a un cicle formatiu de grau superior o als ensenyaments superiors de disseny, arts plàstiques, música, dansa, art dramàtic i conservació i restauració de bens culturals.

Per accedir a un estudi universitari procedent d'un Cicle Formatiu de Grau Superior, no és necessari realitzar la prova de selectivitat, a menys que es vulgui apujar la nota mitjana de l'expedient per optar a un estudi on hi ha competència per entrar. Llavors convé presentar-se a la fase específica de la selectivitat.

Nous batxillerats

Top 10