unportal
  • Imprimeix

La selectivitat

Les PAU del 2019 es faran els dies 12, 13 i 14 de juny

 

Les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) del 2019 es realitzaran el 12, 13 i 14 de juny en la convocatòria ordinària, i el dia 26 del mateix mes se'n coneixeran els resultats.

En la convocatòria extraordinària, els exàmens tindran lloc el 3, 4 i 5 de setembre i els resultats es faran públics el 17 de setembre.

Els titulats en un Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) que vulguin accedir a la universitat no s'examinen de la fase general de la selectivitat; la seva nota d'accés a la universitat és la del seu expedient acadèmic.

Aquests titulats sí que poden optar a la fase específica de la prova per apujar nota.

L'examen de la fase específica és el mateix per als estudiants de CFGS que per als provinents de Batxillerat: en tots dos casos està vinculat a matèries de modalitat del Batxillerat relacionades amb el grau que es vol cursar.
En què consisteix la prova?

  • Fase específica per apujar nota:

    Els titulats en FP superior només fan la segona part de l’examen de selectivitat, batejada com a fase específica, en cas que vulguin millorar la nota del seu expedient acadèmic per tenir més possibilitats d’accedir als estudis desitjats.

    En aquesta segona fase, els alumnes poden examinar-se d’un màxim de tres exercicis, que corresponen a matèries de modalitat de segon de Batxillerat vinculades a la branca de coneixement dels estudis que es volen cursar. D’aquests tres exercicis, però, només se’ls tenen en compte els dos en què hagin obtingut millors qualificacions.

La prova és la mateixa per als titulats de Batxillerat i FP?

Els titulats d'FP poden accedir a totes les titulacions universitàries que s'oferten mentre tinguin la nota exigida. No s'han d'examinar de la fase general de la selectivitat (ja que la seva qualificació d'accés a la universitat és la nota mitjana del seu expedient formatiu), però poden presentar-se a la fase específica per millorar les seves opcions d'aconseguir una plaça.

L'examen de la fase específica dels alumnes d'FP és el mateix que el dels estudiants de Batxillerat: les matèries formen part del currículum de segon de Batxillerat i estan associades a la branca de coneixement del grau que l'estudiant aspira a cursar.

Amb quina nota aproven la Selectivitat els estudiants de CFGS?

Els examens de la fase específica, que corresponen a matèries de modalitat del Batxillerat, s'han d'aprovar amb una nota mínima de 5 per poder ponderar.

Quina és la qualificació mínima per accedir a la universitat per als estudiants d'FP i com es calcula?

Igual que per als alumnes provinents del Batxillerat, per als titulats en un CFGS la nota mínima d'accés a la universitat és un 5.

A diferència dels estudiants de Batxillerat, però, en el cas dels estudiants que accedeixen a la universitat per la via d'un Cicle Superior aquesta nota d'accés és la qualificació mitjana del seu expedient acadèmic.

Què és la nota d'admissió i com es calcula?

La nota d’admissió és la que fan servir les universitats per adjudicar les places en aquelles titulacions en què hi ha més estudiants que hi volen accedir que places ofertades.

S’obté sumant a la nota d’accés a la universitat les dues millors qualificacions de les matèries aprovades en la fase específica, un cop ponderades.

Per ponderar-les, s'agafa la qualificació obtinguda en cada matèria i es multiplica per 0,1 o per 0,2, en funció d’una taula de ponderacions acordada per les universitats.

El resultat és que la nota d'admissió pot elevar-se, en el millor dels casos, fins a 14.


Quina validesa té la nota de superació de la prova?

La nota obtinguda a la fase general té validesa indefinida, mentre que les qualificacions de les matèries de la fase específica només valdran per dos anys.
 

A quantes convocatòries es pot presentar l'estudiant?

No hi ha límit ni per a la fase general ni per a la fase específica.