unportal
  • Imprimeix

Curs d'accés

Com accedir a un cicle de grau mitjà sense haver de fer una prova

 


El 2012 va començar a impartir-se el CAM, el curs específic d’accés a CFGM, adreçat a les persones que no tenen el graduat d’ESO o un títol equivalent, que permet a qui el superi l’accés directe a un cicle sense haver de fer cap prova.

Per poder accedir a aquest curs s'han de tenir 17 anys o bé cumplir-los durant l'any de la matrícula.

Té una durada d’un curs escolar (600 hores, a raó de 18 hores setmanals) i un cost de 190 euros en els centres públics. En el cas dels privats, cada centre fixa el preu, de la mateixa manera que ho fa amb els cicles que ofereix.

En el cas dels ensenyaments artístics i esportius, tot i la superació del curs, els alumnes han de realitzar un examen específic.

Al mapa es poden trobar els centres educatius que imparteixen el CAM.


En què consisteix el Curs d'Accés a Cicles de Grau Mitjà (CAM)

El CAM consta de cinc matèries obligatòries i una matèria opcional. El curs s’estructura en tres àmbits: àmbit de la Comunicació (dues matèries obligatòries), àmbit Social (dues matèries obligatòries) i àmbit Cientificotecnològic (una matèria obligatòria i una d’optativa).

Les matèries obligatòries són: Comunicació en llengua catalana i llengua castellana, de 5 hores setmanals; Llengua anglesa, de 3 hores setmanals (totes dues de l’àmbit de la Comunicació); Ciències socials i ciudadania -3 hores setmanals-; Tutoria i orientació -1 hora setmanal- (ambdues de l’àmbit Social), i Matemàtiques, de 3 hores setmanals (àmbit Cientificotecnològic).

Les matèries opcionals, totes dues de l’àmbit tècnic, són Tecnologia i Ciències de la naturalesa. El centre tria la que ofereix. D’aquestes dues, de 3 hores cadascuna, només se'n cursa una.

Com s'obté la nota final

La nota final del curs s’obté de la mitjana aritmètica de les qualificacions de cadascun dels àmbits i per superar-lo cal tenir com a mínim un 5.

La qualificació de cada àmbit és fa amb la mitjana de les notes de les matèries que el componen (amb una puntuació d’entre 1 i 10), ponderades per les respectives hores lectives setmanals. Cal obtenir un mínim de 4 punts en cadascun dels àmbits per poder fer la mitjana.

Prova d'accés alternativa

L’alternativa al CAM per als que no disposen del graduat d’ESO i volen accedir a un CFGM continua sent la realització de la Prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà, que cal aprovar amb una nota mínima de 4 i que s’acompanya de manera optativa d’un curs de preparació de la prova, la superació del qual permet obtenir una puntuació complementària.

La realitat, però, és que els centres educatius que fins ara venien impartint aquest curs l’han deixat de fer per passar a ofertar el CAM, de manera que en l’actualitat el Curs de Preparació per a la Prova d’Accés a CFGM només es pot realitzar en centres de formació d’adults i en entitats privades.