unportal
  • Imprimeix

FP dual

182 centres oferten més de 420 CFGS en alternança amb l'empresa

 

Un total de 182 centres educatius catalans imparteixen 429 CFGS en alternança dual, una modalitat que permet als estudiants compaginar els seus aprenentatges al centre amb una estada de pràctiques remunerades a l'empresa.

Informàtica i comunicacions és la família professional on hi ha més cicles d'FP dual, seguida de les d'Administració i gestió, Comerç i màrqueting, Electricitat i electrònica, Serveis socioculturals i a la comunitat i Fabricació mecànica.

Es poden cursar cicles de grau superior d'aquesta modalitat en 88 ciutats catalanes. On se n'ofereixen més és a Barcelona, Tarragona, Terrassa, L'Hospitalet de Llobregat, Lleida i Granollers.

Al mapa es poden localitzar els centres que imparteixen CFGS en modalitat dual.


Què es pot cursar en FP dual?


Els cicles amb més oferta dual són Administració i finances (s'imparteix en 51 centres); Automatització i robòtica industrial i Educació infantil (24 centres); i Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma i Desenvolupament d'aplicacions web (22 centres).

Els segueixen Mecatrònica industrial (21 centres); Administració de sistemes informàtics en xarxa, que s'oferta en 17 centres; i Gestió de vendes i espais comercials, en 16.

On es pot cursar?


En 88 ciutats hi ha centres que programen cicles superiors d'FP dual. A Barcelona hi ha una oferta de 101 cicles; a Tarragona, de 19; a Terrassa i L'Hospitalet de Llobregat, de 17; a Lleida, de 16; a Granollers, de 14; i a Mataró, de 13.

Sabadell oferta 11 cicles en modalitat dual, Cornellà de Llobregat i Girona ofereixen 9 estudis i Badalona, Valls i Vic, 8.

Què és la FP dual?


El tret més rellevant de l'FP dual, un projecte inspirat en el model alemany que han posat en pràctica també altres països europeus, és que l'alumne combina la formació que rep al seu centre amb un període de formació remunerat en una empresa, que es formalitza per mitjà d'un contracte laboral o d'una beca.

El temps que l'alumne passa a l'empresa computa com a lectiu, de manera que forma part del nombre d'hores de les que consta el cicle.

La idea és que les empreses puguin formar futurs professionals a mida de les seves necessitats, recuperant així la figura de l'aprenent, i que els estudiants, a banda de rebre una retribució mentre es formen a l'empresa a canvi de la seva contribució productiva, acabin treballant-hi.

Caraterístiques de la formació


El procés d'aprenentatge a l'empresa es consensua amb el centre educatiu, i sempre suposa, com a mínim, un terç dels continguts formatius del cicle.

La modalitat de contracte laboral més utilitzada és la de formació i aprenentatge, amb una jornada de 40 hores setmanals (que inclou la formació realitzada al centre educatiu).

El seguiment de tot el procés corre a càrrec dels tutors d'empresa i del centre, que han de garantir el compliment dels acords.

La retribució


No hi ha una retribució predeterminada, sinó que s'acorda en cada cas segons la normativa. La referència mínima és el salari mínim interprofessional, del qual es rep la part proporcional al nombre d'hores treballades a l'empresa.

En cas que el conveni es formalitzi a través d'una beca de formació, l'estudiant rep una gratificació en concepte d'ajut i com a compensació per les despeses de transport i manutenció. A diferència del contracte, la beca de formació no implica una relació laboral amb l'empresa.