unportal
  • Imprimeix

La selectivitat

Els propers exàmens es celebraran el juny del 2020

 


A les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) celebrades el juny i el setembre del 2019 no es va introduir cap novetat. El 2018 sí que hi va haver un canvi important a la fase general de les PAU: els estudiants ja no van poder triar entre Història de la Filosofia i Història d'Espanya, sinó que es van haver d'examinar obligatòriament d'aquesta última assignatura.

La matèria d'Història de la Filosofia va desaparèixer de la primera part de les PAU i va traslladar-se a la fase específica, reconvertida en una assignatura que pondera per apujar nota en l'accés a determinats graus.

Per a la propera convocatòria de la Selectivitat, prevista per a mitjans de juny del 2020, la relació de matèries que ponderen a la fase específica s'ha modificat a fons.

Selectivitat

Expectants. Grups de joves durant un descans de la convocatòria de juny del 2019, a l'exterior de la Facultat de Biociències del campus de Bellaterra de la UAB. 


En què consisteix la prova per als titulats d'FP Superior?

  • Fase específica per apujar nota:

    Els titulats en FP superior només fan la segona part de l’examen de selectivitat, l'anomenada fase específica, en cas que vulguin millorar la nota del seu expedient acadèmic per tenir més possibilitats d’accedir als estudis desitjats.

    En aquesta segona fase, els alumnes poden examinar-se d’un màxim de tres exercicis, que corresponen a matèries de modalitat de segon de Batxillerat vinculades a la branca de coneixement dels estudis que es volen cursar. D’aquests tres exercicis, però, només se’ls tenen en compte els dos en què hagin obtingut millors qualificacions.
     

La prova és la mateixa per als titulats de Batxillerat i FP?

Els titulats d'FP poden accedir a tots els graus universitaris que s'oferten mentre tinguin la nota exigida. No s'han d'examinar de la fase general de la selectivitat (ja que la seva qualificació d'accés a la universitat és la nota mitjana del seu expedient formatiu), però poden presentar-se a la fase específica per millorar les seves opcions d'aconseguir una plaça.

L'examen de la fase específica dels alumnes d'FP és el mateix que el dels estudiants de Batxillerat: les matèries que poden triar formen part del currículum de segon de Batxillerat i estan associades al grau que l'estudiant aspira a cursar.
 

Amb quina nota aproven la Selectivitat els estudiants de CFGS?

Els examens de la fase específica, que corresponen a matèries de modalitat del Batxillerat, s'han d'aprovar amb una nota mínima de 5 per poder ponderar.

Quina és la qualificació mínima per accedir a la universitat per als estudiants d'FP i com es calcula?

Igual que per als alumnes provinents del Batxillerat, per als titulats en un CFGS la nota mínima d'accés a la universitat és un 5.

A diferència dels estudiants de Batxillerat, però, en el cas dels estudiants que accedeixen a la universitat per la via d'un Cicle Superior aquesta nota d'accés és la qualificació mitjana del seu expedient acadèmic.
 

Què és la nota d'admissió i com es calcula?

La nota d’admissió és la que fan servir les universitats per adjudicar les places en aquelles titulacions en què hi ha més estudiants que hi volen accedir que places ofertades.

S’obté sumant a la nota d’accés a la universitat les dues millors qualificacions de les matèries aprovades en la fase específica, un cop ponderades.

Per ponderar-les, s'agafa la qualificació obtinguda en cada matèria i es multiplica per 0,1 o per 0,2, en funció d’una taula de ponderacions acordada per les universitats.

El resultat és que la nota d'admissió pot elevar-se, en el millor dels casos, fins a 14.


Quina validesa té la nota de superació de la prova?

Les qualificacions de les matèries de la fase específica serveixen per accedir a la universitat l'any en el qual se superen i durant els dos cursos acadèmics següents. O sigui, els resultats del 2020 poden arribar a ser tinguts en compte per matricular-se al curs 2022-2023.
 

A quantes convocatòries es pot presentar l'estudiant?

No hi ha límit ni per a la fase general ni per a la fase específica.