unportal
  • Imprimeix

Els resultats de la selectivitat

97 de cada 100 estudiants superen la prova

 

El percentatge d'aprovats de la selectivitat de juny del 2018 (96,60%) va crèixer més de dos punts si el comparem amb el del 2017, tornant a la taxa d'anys anteriors, quan aquest indicador se situava als voltants del 97%.

La nota mitjana dels exàmens, 6,622, també va augmentar en comparació a la de l'any anterior (6,434).

Pel que fa a les Proves d'Aptitud Personal (PAP) per accedir als graus de Magisteri, 41 de cada 100 presentats no les van superar.

Abans de la prova. Estudiants consultant on s'han de examinar (Foto: Pere Tordera /ARA)

Més aprovats


El 96,60% dels 28.782 estudiants que els dies 12, 13 i 14 de juny del 2018 es van examinar de la fase general de la selectivitat van aconseguir aprovar. Els que no la van superar, 979, van ser força menys que un any abans (1.650).

Puja la nota mitjana amb què se superen les proves


La qualificació mitjana de la fase general es va situar en un 6,622 (6,434 el 2017).

La nota mitjana d'accés a la universitat (que es calcula a partir del 60% de l'expedient de Batxillerat i el 40% de la qualificació de la fase general de la selectivitat) va crèixer fins al 7,088 (7,003 el 2017).

La nota d'Anglès es recupera


Prop de 28.000 estudiants es van examinar de les tres proves lingüístiques més habituals de la fase general: Català, Castellà i Anglès.

La nota mitjana de la prova de Llengua Catalana i Literatura (6,63) es va enlairar (6,39 el 2017).

Llengua Castellana i Literatura (6,46) va recular lleugerament (6,57 el 2017).

Els resultats d'Anglès, que un any abans havia passat del 7,52 al 6,09, la pitjor nota de l'últim quinquenni, va remuntar fins al 7,41.

Els 383 preuniversitaris que es van enfrontar a l'examen de Francès van obtenir un 7,07 de mitjana.

La nota més alta de les PAU va tornar a ser la d'Alemany (8,55), a la qual es van presentar un centenar d'estudiants.

Història, amb 28.000 alumnes examinats, va obtenir un 6,46. Els 10.000 que van concórrer a la prova del 2017 van assolir un 6,73.

La nota d'Història de la Filosofia (6,64) va augmentar (6,27 el 2017), però els que es van presentar a l'examen van ser menys de 2.000, una xifra que queda lluny dels 16.000 que ho van fer un any abans. Els canvis són conseqüència de la desaparició d'Història de la Filosofia de la fase general, reconvertida en una matèria que només es pot escollir a la fase específica.

La nota de Matemàtiques, amb un 6,32 (matèria de la qual s'han examinat 12.640 estudiants aprovats a la selectivitat), va baixar un pèl respecte al 2017. Aquesta nota havia augmentat el 2015 i el 2016 (6,78) i el 2017 va passar a un 6,38.

Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials (amb més de 15.000 alumnes) va caure fins al 5,84, convertint-se en la tercera pitjor nota registrada d'entre les 29 matèries de les què és possible examinar-se a les Proves d'Accés a la Universitat (PAU)

Totes les notes mitjanes s'han calculat tenint només en compte les qualificacions obtingudes pels estudiants que han aprovat la selectivitat.

Bon resultat. La nota de Català va seguir pujant.

Retrocés. El Castellà va empitjorar el seu últim registre.

Remuntada. La qualificació d'Anglès va augmentar clarament.

El triple d'examinats. Història va recular lleugerament, però s'hi van examinar 18.000 alumnes més.

Pas enrere. Francès va obtenir mals resultats.


Les matèries de modalitat


Biologia (6,31) va perdre pistonada (6,64 el 2017). 

Química (6,52) va pujar (6,07 el 2017).

Economia de l'Empresa (5,87) va millorar (5,76 el 2017).

Física (7,09) va continuar millorant (6,46 del 2017) i es va convertir en la matèria de modalitat que assoleix la millor qualificació mitjana.

Història de l'Art (6,15) va retrocedir (6,70 el 2017).

Geografia (5,87) va recular (6,72 el 2017).

Llatí (6,56) va perdre força (6,91 el 2017).

La mitjana de Dibuix Tècnic (5,71) es va recuperar (va ser la més baixa de les proves del 2017, amb un 4,74).

Literatura Catalana (6,64) va mantenir la seva posició (6,83 el 2017).

Literatura Castellana (6,31) va guanyar nota (6,06 el 2017).

Tecnologia Industrial (5,36) va caure (7,05 el 2017), convertint-se en la pitjor nota de la selectivitat del 2018.

El resultat de Cultura Audiovisual (6,62) no va canviar gaire (6,87 el 2017)

Ciències de la Terra i el Medi Ambient (6,02) va millorar el seu registre (5,85 el 2017)

Disseny (6,38) va recular (7,08 el 2017).

Grec (6,88) va progressar lleugerament (6,79 el 2017).

Dibuix Artístic (7,07) no va ser l'assignatura de modalitat amb la puntuació més alta del 2017 (7,43) però va retenir el segon lloc.

Electrotècnia (6,86) va seguir pujant (5,91 el 2017)

Estabilitat. Pocs canvis a Matemàtiques.

Cap avall. Matemàtiques Aplicades a les CCSS va obtenir el pitjor registre de l'últim quinquenni.

Progressa. Química continua millorant.

Endavant. Economia de l'Empresa es manté en fase ascendent.

La millor. Física va aconseguir la posició més destacada dels últims anys.

Entrebanc. Història de l'Art va perdre terreny.

Retrocés. Després dels bons resultats del 2017, Geografia va experimentar una reculada.

Perd força. Biologia va interrompre la seva línia ascendent.

Fre. Descens de la nota de Llatí.

Recuperació. La mitjana de Dibuix Tècnic es va refer després de la sotragada del 2017.

Manteniment. Literatura Catalana no va obtenir la puntuació del 2017, però manté el tipus.

Restabliment. Literatura Castellana va millorar la seva situació.

Enfonsada. Tecnologia Industrial va caure gairebé dos punts.

 

Estable. La mitjana de Cultura Audiovisual es va moderar.

Avançant. Ciències de la Terra i del Medi Ambient va guanyar terreny.

Canvis. Història de la Filosofia va guanyar unes dècimes, però s'hi van examinar molts menys estudiants.

Més estudiants superen el 9

 
Els estudiants amb una nota global igual o superior a 9 a les proves de selectivitat de juny del 2018 van ser 520 (408 el 2017).

59,11% d'aprovats a les PAP de Magisteri

 
3.238 aspirants als graus de Magisteri (Educació Infantil, Educació Primària o al doble grau d'Infantil+Primària) es van presentar el 16 de juny del 2018 a la Prova d'Aptitud Personal (PAP) que s'ha de superar per accedir als estudis de mestre, tant a les universitats públiques com a les privades. L'examen consta de dos exercicis, un que avalua el nivell de competència comunicativa i el raonament crític dels candidats i un altre que mesura la seva competència lògico-matemàtica.

6 de cada 10 (un 59,11%) van ser declarats aptes, un percentatge inferior a l'índex d'aprovats del primer examen de la nova PAP (implantada el 2017), que van aprovar un 71,18% dels 2.713 presentats.