MENU
CA|ES
USER

CFGM esportius

Pàgines vinculades

En la majoria dels casos, cal realitzar una prova d'accés...

La nova preinscripció s'iniciarà abans del 15 d'abril

Hi ha quatre períodes de preinscripció i matrícula per accedir a ensenyaments esportius. El calendari del primer període es publicarà abans del 15 d'abril i les dates de presentació de sol·licituds seran del 25 d'abril al 3 de maig (les mateixes que per cursar simultàniament els ensenyaments esportius i el Batxillerat), i del 24 al 30 de maig.

Els cicles de grau mitjà d'Ensenyaments esportius es divideixen en un primer nivell i un segon nivell. Els graduats en ESO accedeixen al primer nivell cursant una prova específica d'accés o, en els casos establerts, acreditant els mèrits esportius corresponents de la disciplina.


Requisits d'accés

No hi ha cap titulació que, en exclusiva, permeti l'accés directe als cicles de grau mitjà d'ensenyamets esportius.

En tots els casos cal superar una prova específica d'accés o bé, en els casos que sigui possible, acreditar els mèrits esportius corresponents de la modalitat o l’especialitat.

Existeixen les següents vies d'accés:

 • Estudiants que han de superar la Prova específica d'accés (o acreditar mèrits esportius):

  - Graduats en ESO
  - Alumnes que hagin fet el Curs específic per a l’accés a Cicles de Grau Mitjà (CAM)
  - Estudiants que hagin superat la Prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys

 • Estudiants que han de superar la Prova general d'accés i l'específica:

  - Alumnes sense el graduat d’ESO i que no acreditin cap dels requisits de l’apartat anterior. Per presentar-se a la prova cal tenir com a mínim 17 anys o complir-los l’any de realització de la prova

 • Titulacions que permeten l'accés al segon nivell:

  - Superació del primer nivell de la mateixa modalitat o especialitat esportiva
  - Superació de la prova específica d’accés o acreditació dels mèrits esportius corresponents

Criteris de prioritat

Quan el nombre de sol·licituds supera l'oferta de places, s'apliquen els següents criteris de prioritat:

 • Qualificació mitjana dels estudis de procedència:

  - Graduat en Educació Secundària Obligatòria (o estudis equivalents)
  - Si en el moment de la preinscripció l'alumne no ha finalitzat 4t d'ESO, la nota s'obtindrà de la mitjana de les qualificacions finals de 1r a 3r d'ESO

 • Proximitat del domicili habitual:

  - Si el domicili de la persona sol·licitant es troba a Catalunya, s’afegeixen 2 punts

 • Prova específica d'accés a l'especialitat esportiva:

  -Si s'ha fet la prova específica d'accés o s'ha obtingut l'acreditació dels requisits esportius del Departament d'Educació, s’afegeix 1 punt

En cas d'empat un cop aplicats aquests criteris, l'ordenació de les sol·licituds es fa per sorteig públic

Explora