MENU
CA|ES
USER

CFGM artístics

Pàgines vinculades

Hi ha quatre períodes de preinscripció i matrícula per accedir...

La preinscripció serà del 24 al 30 de maig

El període de preinscripció a Cicles d'Arts Plàstiques i Disseny de Grau Mitjà (CFGM) serà enguany del 24 al 30 de maig, i la matrícula, del 16 al 22 de juliol. Per cursar un CFGM d'Arts Plàstiques i Disseny és necessari, en la majoria dels casos, fer una prova d'accés: o bé només la part específica o bé la part comuna i la part específica. Els graduats d'ESO han de fer la part específica de la prova.


Requisits d'accés

No hi ha cap titulació que, en exclusiva, permeti l'accés directe als cicles de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny. Existeixen les següents vies d'accés:

 • Titulacions que permeten l'accés directe:

  - Graduat en ESO + títol de tècnic d'arts plàstiques i disseny (títol de grau mitjà)
  - Graduat en ESO + títol de tècnic d'una família professional equivalent a alguna d'arts plàstiques i disseny

 • Estudiants que han de superar la part específica de la Prova d'accés:

  - Graduats en ESO o titulació equivalent. Els que es troben a l'últim curs d'ESO també poden fer la prova i acreditar que tenen la titulació en el procés de matrícula
  - Els que hagin superat el Curs específic d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà (CAM)
  - Els que hagin superat un PFI en un curs anterior al 2020-2021 amb una nota mínima de 8
  - Els que hagin superat un PFI el curs 2020-2021 o posteriors amb una nota mínima de 5

 • Estudiants que han de superar la part comuna i l'específica de la Prova d'accés:

  - Alumnes sense el graduat d'ESO. Per presentar-se a la prova cal tenir com a mínim 17 anys o complir-los l’any de realització de la prova

Criteris de prioritat

Les sol·licituds s’ordenen en funció de la qualificació mitjana dels estudis de procedència que donen dret a l'accés directe o bé de la qualificació de la prova d'accés (part comuna + part específica), o bé només de la part específica, segons sigui el cas.

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d'empat, a partir del resultat del sorteig públic del número de desempat.

Qualificacions de la Prova d'accés

Part comuna:
Es calcula aplicant una ponderació diferent a cadascuna de les matèries. La competència matemàtica és la que més pondera, amb un 25%, seguit de les competències en llengua catalana i llengua castellana, que ponderen un 15% cadascuna. Per aprovar-la cal una nota mínima de 4

Part específica:
Es calcula aplicant la mitjana aritmètica de les matèries. Per aprovar-la cal una nota mínima de 4

Qualificació de la prova:
És la mitjana aritmètica de les dues parts. Si només s’ha realitzat la part específica, la nota d’aquesta part és la qualificació de la prova

Qualificació total:
Es consideren aptes les persones que tinguin una qualificació mínima de 5

Si la qualificació de la prova és com a mínim d’un 4, se li pot sumar un 20% de la nota del Curs d'accés als cicles de grau mitjà o de l'obtinguda en el PFI (sempre que, en tots dos casos, la nota sigui almenys d’un 5) o bé de la formació per a la prova d’accés

Explora