MENU
CA|ES
USER

CFGS esportius

Pàgines vinculades

Hi ha titulacions que donen accés directe...

Et pot interessar

La nova preinscripció s'iniciarà abans del 15 d'abril

Hi ha quatre períodes de preinscripció i matrícula per accedir a ensenyaments esportius. El calendari del primer període es publicarà abans del 15 d'abril i les dates de presentació de sol·licituds seran del 25 d'abril al 3 de maig (les mateixes que per cursar simultàniament els ensenyaments esportius i el Batxillerat), i del 24 al 30 de maig.


Requisits d'accés

No hi ha cap titulació que permeti accedir directament als CFGS d'Ensenyaments esportius. Hi ha dues vies d'accés:

 • Titulacions que permeten l'accés directe:

  - Títol de tècnic de la modalitat o disciplina esportiva corresponent +  Batxillerat o estudis equivalents o títol de tècnic superior d'FP o de grau universitari.
  - En alguns casos, cal fer també una prova específica d’accés o acreditar els mèrits esportius corresponents de la modalitat o disciplina.

 • Titulats que han de superar la Prova general d'accés:

  - Alumnat sense el títol de Batxillerat ni estudis equivalents, que no tenen el títol de tècnic superior d'FP ni el de grau universitari, i que disposin del títol de tècnic de CFGM de la modalitat. Per presentar-se a la prova cal tenir com a mínim 19 anys o complir-los l’any de realització de laseva realització.

  - En alguns casos, cal fer també una prova específica d’accés o acreditar els mèrits esportius corresponents de la modalitat o disciplina

Criteris de prioritat

Quan el nombre de sol·licituds supera l'oferta de places, s'apliquen criteris de preferència:

 • Qualificació mitjana dels estudis de procedència:

  - S'obté de la mitjana entre la nota del títol de tècnic esportiu i la del Batxillerat o de la Prova general d’accés.

 • Proximitat del domicili habitual:

  - Si el domicili de la persona sol·licitant es troba a Catalunya, s’afegeixen 2 punts.

 • Prova específica d'accés a l'especialitat esportiva:

  -Si s'ha fet la prova específica d'accés o s'ha obtingut l'acreditació dels requisits esportius del Departament d'Educació, s’afegeix 1 punt.

En cas d'empat un cop aplicats aquests criteris, l'ordenació de les sol·licituds es fa per sorteig públic.

En què consisteix i com s'avalua la prova general d'accés

Contingut de la prova:

La prova comprèn les matèries de Llengua catalana, Llengua castellana, Llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i s'ha de triar entre Matemàtiques i Història.

Qualificació de la prova:

S'obté de la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries. La nota mínima per aprovar és un 4.

Qualificació final:

Es calcula a partir de la mitjana aritmètica de la nota de la prova i la nota dels ensenyaments de tècnic esportiu, sempre que, en tots dos casos, s'hagin aprovat amb una qualificació mínima de 4.

Si la qualificació de la prova és com a mínim d’un 4, se li pot sumar un 20% de la nota del Curs de preparació per a la incorporació als CFGS (sempre que la nota sigui almenys d’un 5) o de l’obtinguda en la formació per a les proves d’accés.

Explora