MENU
CA|ES
USER

CFGS artístics

Pàgines vinculades

Hi ha quatre períodes de preinscripció i matrícula...

Et pot interessar

La preinscripció serà del 24 al 30 de maig

El període de preinscripció a Cicles d'Arts Plàstiques i Disseny de Grau Superior (CFGS) serà enguany del 24 al 30 de maig, i la matrícula, del 17 al 23 de juliol. Els alumnes procedents del Batxillerat d'Arts o d'un CFGM d'Arts Plàstiques i Disseny tenen accés directe a aquests estudis.


Requisits d'accés

Hi ha titulacions que donen accés directe, d'altres que requereixen la realització de la part específica de la prova d'accés i d'altres en què cal fer la part comuna i la part específica de la prova:

 • Titulacions que permeten l'accés directe:

  - Batxillerat d’arts o Batxillerat artístic experimental
  - Batxillerat d’altres modalitats si s’han cursat tres màteries de la via d’arts plàstiques de la modalitat d’arts
  - Tècnic d’arts plàstiques i disseny (CFGM)
  - Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny (CFGS)
  - Batxillerat + títol de tècnic de formació professional d’una família equivalent a una d’Arts plàstiques i disseny
  - Graduat en Arts plàstiques o de disseny (Ensenyaments artístics superiors)
  - Graduat en Conservació i restauració de béns culturals (Ensenyaments artístics superiors)
  - Llicenciatura en Belles Arts o superació de la prova específica d’accés a aquests estudis
  - Llicenciatura en Arquitectura, Enginyeria Tècnica o Enginyeria Industrial

 • Titulats que han de superar la part específica de la Prova d'accés:

  - Batxillerat o títol equivalent (excepte els provinents del batxillerat d’arts o els d’altres modalitats que hagin cursat tres matèries de la modalitat d’arts). Els que es troben a l'últim curs de Batxillerat també poden fer la prova i acreditar que tenen la titulació en el procés de matrícula.
  - Tècnics de Formació Professional (CFGM)
  - Estudiants que hagin superat el Curs específic d’accés als CFGS

 • Titulats que han de superar la part comuna i la part específica de la Prova d'accés:

  - Alumnat sense el títol de Batxillerat ni el de tècnic d'FP. Per presentar-se a la prova cal tenir com a mínim 19 anys o complir-los l’any de realització de la prova

Criteris de prioritat

Les sol·licituds s’ordenen en funció de la qualificació mitjana dels estudis de procedència que donen dret a l'accés directe o bé de la qualificació de la prova d'accés (part comuna + part específica), o bé només de la part específica, segons sigui el cas.

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d'empat, a partir del resultat del sorteig públic del número de desempat.

En què consisteix i com s'avalua la Prova d'accés

Part comuna:
Comprèn les matèries de llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i una quarta a triar entre història i matemàtiques

Part específica:
Consta d'un exercici a escollir entre tres opcions: Comunicació i disseny, Expressió artísica o Art i tecnologia

Qualificacions:

Part comuna:

Es calcula aplicant la mitjana aritmètica de les matèries. Per aprovar-la cal una nota mínima de 4

Part específica:
Es calcula aplicant la mitjana aritmètica de les matèries. Per aprovar-la cal una nota mínima de 4

Qualificació de la prova:
És la mitjana aritmètica de les dues parts. Si només s’ha realitzat la part específica, la nota d’aquesta part és la qualificació de la prova

Qualificació total:
Es consideren aptes les persones que tinguin una qualificació mínima de 5

Si la qualificació de la prova és com a mínim d’un 4, se li pot sumar un 20% de la nota del Curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior (sempre que la nota sigui almenys d’un 5) o de l’obtinguda en la formació per a les proves d’accés

Explora