MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest grau pretén formar professionals dels negocis tecnològics que tinguin uns bons coneixements sobre balanços, pressupostos, segmentació de mercats, business planning i comunicació i que sàpiguen reconèixer oportunitats de negoci innovant a través de les noves tecnologies.

S'ofereixen 4 itineraris: Digital Marketing, Digital Entrepreneurship, Digital Economy, Sports Management.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Històric de notes de tall de Juliol
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • :
Oferta de 1r curs 2024-25

225 places

Preu del 1r curs

El cost total d'un 1r curs complet és de 14.220 ¤

Facilitats de pagament i ajuts

 • L'import de la matrícula es pot pagar en una sola quota anual, en dues (amb un recàrrec de 30 euros en concepte de gestió), en tres (60 euros) o en nou (160).
 • Beques

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català
 • Castellà
 • Anglès

Perfil d'ingrés recomanat

 • L'estudiant ha de tenir inquietud i sensibilitat a l'hora de percebre els canvis i habilitat per gestionar projectes i recursos. També és convenient que tingui curiositat per la tecnologia, aptitud per calibrar els riscos i caràcter emprenedor.

Normativa de permanència

 • Els alumnes que en el seu primer curs acadèmic no arribin a aprovar 20 crèdits ECTS matriculats (no convalidats) entre les convocatòries de juny i setembre hauran de deixar els estudis. La Junta d'Avaluació aplicarà aquesta normativa valorant el seu progrés i el seu rendiment acadèmic.
   
 • Un cop superat el primer curs, els estudiants amb assignatures pendents hauran de matricular-se sempre d'aquestes assignatures com a mínim. Els que tinguin aprovats o convalidats la meitat o menys dels crèdits de primer curs hauran de fer-ho només de les assignatures pendents del curs esmentat.
   
 • Les assignatures de les quals es matriculi l'estudiant hauran de pertànyer al mateix curs o, com a màxim, a dos cursos consecutius.

Estudis relacionats