MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis pretenen formar pilots de línia aèria especialitzats en la gestió de cabina, que disposin dels coneixements necessaris per a la planificació i direcció de les rutes, les xarxes i les operacions en l'explotació del transport aeri.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2024-25 (Juliol)

5,721

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2023-24: 6,848
 • 2022-23: 8,078
 • 2021-22: 7,578
 • 2020-21: 5,000
 • 2019-20: 5,000
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2023-24: 6,470
 • 2022-23: 5,526
 • 2021-22: 6,050
 • 2020-21: 5,000
 • 2019-20: 5,000
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

  Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Dibuix Tècnic, Física, Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci, Geografia, Matemàtiques i Tecnologia i Enginyeria.
 • Ponderen amb 0,1: Biologia i Química.

Prova d'aptitud (PAP) o d'admissió

Per poder accedir al grau s'ha de superar una Prova d'Aptitud Personal (PAP) específica de la titulació, consistent en un examen d'anglès equivalent al nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR). Els alumnes que acreditin documentalment un nivell equivalent o superior al B1 quedaran exempts de la prova.

Convocatòria a les proves d'accés del curs 2024-25:
Inscripció a les proves: del 4 al 10 de juny
Data de la prova: 19 de juny

Oferta de 1r curs 2024-25

30 places

Demanda en 1a opció 2024-25

38 sol·licituds

Preu del 1r curs

El cost total d'un 1r curs complet és de 32.000 ¤

Idioma en el qual s'imparteix

 • Castellà (80%)
 • Anglès (17%)
 • Català (3%)

Perfil d'ingrés recomanat

 • Es recomana als estudiants haver realitzat la modalitat de batxillerat de Ciències i Tecnologia, o almenys haver cursat assignatures de Matemàtiques i Física en la resta de batxillerats, per possibilitar un millor seguiment dels estudis. Aquest perfil recomanat no limita l’accés a estudiants procedents d’altres vies, ja que des de l'escola s'estableixen accions per assegurar el correcte nivell de coneixements científics dels estudiants procedents de la resta de vies d’accés.
 • Per aquells estudiants que provinguin del batxillerat de Ciències i Tecnologia, es comprovarà els seus coneixements científics mitjançant una prova de nivell. Aquesta prova es realitzarà el mateix dia en què es dugui a terme la prova d’aptitud personal. Si aquests estudiants no demostren el nivell requerit, se’ls recomanarà seguir les mateixes accions que la resta d’estudiants sense coneixements científics, que consisteixen en una major assistència a tutories amb el professorat encarregat de les matèries de Física i Matemàtiques, així com un seguiment més estricte per part del tutor sobre l’aprenentatge d’aquestes matèries.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de primer curs han de matricular-se de 60 crèdits (entre 20 i 46 en la modalitat a temps parcial).
 • Cal superar com a mínim 12 crèdits (6 en el supòsit del estudiants a temps parcial) en el primer any acadèmic per poder continuar els estudis.
 • És obligatori tornar a matricular-se de les assignatures bàsiques i obligatòries no superades en el curs anterior.

Estudis relacionats